ساختار خدمات گروه مهر 78

خط مشی کیفیت

مدیریت و پرسنل شركت خدمات پشتیبانی رفاه مهر 78 شهریار كه در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی، بازرگانی و رفاهی فعالیت می‌نمایند، مصمم هستند نسبت به ارتقاء سطح كیفی و كمی خدمات خود اقدام نمایند. رئوس خط مشی کیفیت و مشتری مداری خود را به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

  • ارتقاء سطح توانمندی زیرمجموعه‌ها از طریق مشاركت در تدوین اهداف و نظارت راهبردی بر عملكرد آنان، استقرار و بهره‌گیری از سیستم‌ها و ابزارهای نوین مدیریتی و حمایت و پشتیبانی از آن‌ها و هدایت مناسب و مدیریت کلان بر آن‌ها.
  • افزایش سطح رضایت‌مندی مشتریان از طریق شناسایی دقیق نیازها و انتظارات آن‌ها و ارائه دقیق و به موقع خدمات به آنان و همچنین ارتقاء سطح كیفی و كمی خدمات شركت به همکاران.
  • بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت كیفیت شركت از طریق اندازه‌گیری و هدف‌گذاری شاخص‌های فرایندی، انجام ممیزی‌های داخلی، برگزاری جلسات بازنگری مدیریت.
  • بهره مندی از نیروهای انسانی توانمند و كارآمد و ارتقاء سطح توانمندی و انگیزش كاركنان از طریق ارائه آموزش‌های تخصصی مورد نیاز، رضایت‌مندی شغلی و مشاركت آنان در فرایند تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری در شركت.